« Tagasi

Sotsiaaltoetused

Austatud Toila valla elanik!

Kui Sul endal või mõnel Su pereliikmel on toimetulekuraskusi või mureisd, mille osas pole teie pere ise lahendusi leidnud, siis pöördu kindlasti valla sotsiaalspetsialisti poole.

Sotsiaaltoetusi ja teenuseid saavad taotleda valla elanikud, kes ise või kelle pereliikmed on toimetulekuraskustes. Pöörduda ja avaldusi võib esitada vallavalitsuse sotsiaalspetsialistile. vaatame iga juhtumi eraldi läbi, sest pole olemas kahte ühesugust inimest, peret ega muret. Töötame juhtumikorraldusliku metoodika alusel. Meil on olemas informatsioon ja ülevaade ka teistest avalikest teenustest, mis saavad toetada toimetulekut ning asutustest, kus osutatakse sotsiaalteenuseid nii meie maakonnas kui ka mujal riigis.

Sotsiaaltoetused

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on abi osutamine isikutele või perekondadele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramine ja maksmise kord

Määrame ja maksame

  • Riiklikku toimetulekutoetust, mis on rahaline toetus peredele, kelle sissetulekud on alla toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi kulude piirmäärad

Toimetulekutoetust, mida makstakse üksi elavale isikule või pereliikmele, kelle kuu netosissetulek jääb peale eluasemega seonduvate kulude tasumist alla Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiiri; 2018. aasta riiklik toimetuleku piir on 140 eurot esimese pereliikme kohta ja iga järgnev pereliige 112 eurot, alaealise lapse toimetulekupiir 168 eurot. Avaldusi saab esitada sotsiaaltöötaja juures.

  • Valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused - sotsiaaltoetustega seotud informatsioon on hetkel uuendamisel

Isikliku abivahendi kaart (IAK) on vajalik soodustingimustel abivahendi üürimiseks või ostmiseks.

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uue isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.

Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid) alates 01.01.2016.

Uue IAK saamiseks peab kaardi taotleja esitama Sotsiaalkindlustusametile:
• kehtiva arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2017  väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
• välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul ka koolitõendi;
• klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument

Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole, võttes kaasa kõik vajalikud dokumendid.

Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016

 

Teenused

  • Sotsiaalnõustamine - isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks
  • Proteeside, ortopeediliste ja teiste abivahendite saamisega seonduv
  • Koduteenused - kodustes tingimustes osutatavad teenused, aitamaks isikul harjumuspärases keskkonnas toime tulla
  • Eluasemeteenused - isiku või perekonna eluruumiga kindlustamine juhul, kui seda ei olda võimeline ise tagama
  • Hooldamine perekonnas - isiku hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka hooldatav ei kuulu
  • Hooldamine ja rehabilitatsioon hoolekandeasutuses
  • Toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused