OOTAME VALLAELANIKKE KANDIDEERIMA RAHVAKOHTUNIKUKS VIRU MAAKOHTUSSE

Viru Maakohtu rahvakohtunike volitused lõpevad novembris 2019. a. Rahvakohtuniku kandidaatide valimine kuulub kohaliku omavalitsuse volikogu ainupädevusse. Toila vallal tuleb esitada 1. augustiks 2019. a Viru Maakohtule 4 rahvakohtuniku kandidaati. Omavalitsuse esitatavate kandidaatide arv on seotud selles elavate inimeste arvuga.

Seoses sellega otsib Toila Vallavolikogu isikuid, kes soovivad osaleda õigusemõistmises Viru Maakohtu juures kohtumenetluse seaduses sätestatud alustel ja korras.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad allpoolnimetatud tingimustele, palume saata sooviavaldusi hiljemalt 17. juuniks 2019. a e-posti aadressil marina.sorgus@toila.ee või saata postiga aadressil: Toila Vallavolikogule, Pikk 13a, 41702 Toila või tuua vallavalitsusse volikogu kantselei juhatajale. Avaldusse tuleb märkida nimi, elukoht, isikukood, telefon, e-post, töökoht ja amet ning kinnitus, et isik vastab kohtute seaduse § 103 sätestatud nõuetele.
Lisainfo: Marina Sorgus, tel 5884 7665, marina.sorgus@toila.ee

Rahvakohtunikukandidaadid valib vallavolikogu oma istungil salajase hääletamise teel. Volikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.

Rahvakohtunike tööd tasustatakse riigieelarvest. Tasu määr on iga õigusemõistmises osaletud tunni eest võrdne töölepinguseaduse § 29 lõike 5 alusel kindla ajaühiku kohta kehtestatud töötasu alammääraga. Rahvakohtunikuks ei saa nimetada isikut kaheks järjestikuseks perioodiks.

Rahvakohtunikuks kandideerijad peaksid arvestama, et kohtuistungitel tuleb osaleda alates esimesest kohtuistungist kuni asjas tehtava lõpplahendi kuulutamiseni ja see periood võib olla mitmete kuude pikkune. Eeltoodu tõttu peaks kandideerijal olema kindel soov ja reaalne võimalus rahvakohtuniku töös osalemiseks.

Tööandja peab rahvakohtuniku õigusemõistmises osalemise ajaks tööst vabastama, mistõttu peaks kandideerijal olema tööandja eelnev nõusolek.

Kohtute seadusest tulenevad nõuded rahvakohtunikule:
Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
1) süüdi mõistetud kuriteo eest;
2) pankrotivõlgnik;
3) tervise tõttu sobimatu;
4) omanud püsivat elukohta, see tähendab elukohta, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, alla ühe aasta selle omavalitsusüksuse territooriumil, kes on esitanud ta rahvakohtunikukandidaadiks;
5) kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;
6) kaitseväeteenistuses;
7) advokaat, notar või kohtutäitur;
8) Vabariigi Valitsuse liige;
9) valla- või linnavalitsuse liige;
10) Vabariigi President;
11) Riigikogu liige.