« Tagasi

JÄÄTMEINFO

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik - tähtis on seda teha nii kodus, tööl kui ka haridusasutustes.

Eesti on võtnud eesmärgiks, et alates 2020. aastast tuleb ringlusse võtta vähemalt 50 protsenti kodumajapidamistest pärinevatest paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest, muudest liigiti kogutud kodumajapidamisest ja muudest allikatest pärinevatest jäätmetest. Näiteks paberi, papi, metalli, plastiku ja klaasi tootmiseks kulutatakse suurtes kogustes energiat, vett ja muid ressursse ning materjali ringlussevõtt aitab neid ressursse kokku hoida.

Jäätmehoolduse korraldamine on kohalike omavalitsuste ülesanne, hõlmates olmejäätmete, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmete ning muude oluliste jäätmete käitlemist. Kohalikud elanikud peavad omakorda juhinduma omavalitsuse koostatud jäätmehoolduseeskirjast, kus on kirjas, kuhu saab omavalitsuse territooriumil eri liiki jäätmeid ära anda.

 

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU

Korraldatud jäätmevedu Toila vallas

Korraldatud jäätmeveo puhul kogub ja veab jäätmeid jäätmevedaja, kelle vald on konkursi korras välja valinud.

Haldusreformi järgselt on tekkinud olukord, kus alates 01.01.2018 on Toila vallas on 2 korraldatud jäätmeveo piirkonda:

1. Kohtla ja Kohtla- Nõmme piirkond ( endine Kohtla valla ja Kohtla- Nõmme valla haldusterritoorium)

2. Toila piirkond ( endine Toila valla haldusterritoorium)

 

Piirkondade jäätmeveost täpsemalt:

1. Kohtla ja Kohtla- Nõmme piirkond- korraldatud jäätmevedu rakendub alates 01.05.2018

2017. aasta oktoobris-novembris viis Kohtla Vallavalitsus läbi ühishanke „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks" Kohtla valla ja Kohtla –Nõmme valla territooriumil. Hanke tulemusena tunnistati edukaks OÜ EKOVIR pakkumus kui madalaima hinnaga pakkumus.

Korraldatud jäätmeveo ainuõigus antakse osaühingule EKOVIR alates jäätmeloa andmisest korraldatud jäätmeveoks Toila vallas Kohtla ja Kohtla-Nõmme piirkonnas kuid mitte hiljem kui 01.05.2018- seega on kõik jäätmevaldajad kohustatud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid alates 1.05.2018 üle andma osaühingule Ekovir.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid on:

  • segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01)
  • paber ja kartong (jäätmekood 20 01 01)
  • suurjäätmed (jäätmekood 20 03 07)

Teiste jäätmeliikide puhul (pakendijäätmed, ehitusjäätmed jne) on võimalus kasutada  teiste jäätmevedajate teenuseid ka peale 01.05.2018.

Kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtjad, loetakse Jäätmeseaduse alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga.

Korraldatud jäätmeveo hinnad ( koos käibemaksuga) perioodil 01.05.2018- 31.12.2020 Kohtla ja Kohtla- Nõmme piirkonnas:

Jäätmeliik

Mahuti maht

m3

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed

1 m³ 13,68 €

Jäätmekott kuni 150 l

2,05 €

2,67 €

-

-

0,08

1,09 €

1,42 €

1,25€

 

0,14

1,92 €

2,49 €

1,25€

60,00 €

0,24

3,28 €

4,27 €

1,58€

70,00 €

0,37

5,06 €

6,58 €

2,44€

100,00 €

0,66

9,03 €

11,74 €

4,36€

250,00 €

0,80

10,94 €

14,23 €

5,28€

310,00 €

1,50

20,52 €

26,68 €

7,26€

1070,00 €

2,50

34,20 €

44,46 €

9,90€

1370,00 €

4,50

61,56 €

80,03 €

16,50€

1750,00 €

 

Paber ja kartong

1m³ 0,01 €

0,24

0,01 €

0,01 €

1,58€

70,00 €

0,60

0,01 €

0,01 €

4,36€

250,00 €

0,77-0,80

0,01 €

0,01 €

5,28€

310,00 €

2,50

0,01 €

0,01 €

9,90€

1370,00 €

4,50

0,01 €

0,01 €

16,50€

1750,00 €

Suurjäätmed

1m3

7,20 €

Tühisõit objektile

100%

Hüvitus rikutud paberi ja papi eest

13,68 €


Ajavahemikul 01.01.2018 kuni 01.05.2018 kehtib Kohtla ja Kohtla-Nõmme piirkonnas nn jäätmeveo vaba turg, ehk et jäätmevaldajatel on õigus ise valida omale jäätmevedaja.

 

2.  Toila piirkond

Toila piirkonnas (end. Toila valla haldusterritoorium) korraldatud jäätmeveo hinnad ja tingimused ei muutu.

Korraldatud jäätmevedu  teostab perioodil 15.10.2013- 15.10.2018.a EKOVIR OÜ.

Peale 15. oktoobrit 2018 peab olema selgunud uus jäätmevedaja Toila piirkonnas perioodiks 16.10.2018- 31.12.2020.a

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid on:

  • segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01)

Teiste jäätmeliikide puhul (paber ja kartong, suurjäätmed, pakendijäätmed, ehitusjäätmed jne) on võimalus kasutada ka teiste jäätmevedajate teenuseid.

Kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtjad, loetakse Jäätmeseaduse alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga.

Korraldatud jäätmeveo hinnad kuni 15.10.2018 Toila piirkonnas:

Jäätmeliik

Mahuti maht

m3

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed

1 m³  €

Jäätmekott kuni 100 l

0,80 €

1,04 €

-

-

0,08

0,64 €

0,84 €

1,25€

 

0,14

1,12 €

1,45 €

1,25€

60,00 €

0,24

1,93 €

2,51 €

1,58€

70,00 €

0,60

4,80 €

6,24 €

2,44€

100,00 €

0,66

5,28 €

6,86 €

4,36€

250,00 €

0,80

6,41 €

8,33 €

5,28€

310,00 €

1,50

12,01 €

15,61 €

7,26€

1070,00 €

2,50

20,01 €

26,01 €

9,90€

1370,00 €

4,50

36,02 €

46,82

 

 

Tühisõit objektile, 1 kord

0,80 €


Jäätmeveo peatamine, ühise konteineri kasutamine

Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist.

Täidetud taotlus/ avaldus tuleb esitada vallavalitsusele, kes  kontrollib esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja vallavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.

Kinnistute omanikel on võimalik ka mitme peale ( naabrid) kasutada ühist jäätmemahutit, esitades vallavalitsusele vastavasisulise kirjaliku avalduse.

Jäätmeveo sagedus

Jäätmevedu ei saa toimuda harvemini kui see on sätestatud Jäätmeseaduses, st tiheasustusalaladel üks kord vähemalt nelja nädala jooksul ning hajaasustuses vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

Tiheasustuspiirkonnad on:
Järve küla (Kohtla), Kohtla- Nõmme alevik, Toila alevik, Voka alevik- jäätmevedu vähemalt 1 x 4 nädala jooksul.

Küsimused- vastused

1. Miks jäätmeveohinnad piirkonniti erinevad?
Sest Toila vallas kehtib KJV ( korraldatud jäätmeveo) leping alates 15.10.2013 kuni 15.10.2018.

Kohtla ja Kohtla- Nõmme vallad korraldasi jäätmevedaja leidmiseks riigihanke välja 2017. a oktoobris.

Kuna tegemist on eraldi riigihangetega siis võivadki hinnad piirkonniti erineda.

2. Midagi ei räägita pakendite veost. Miks?
Pakendite vedu ei kuulu korraldatud jäätmeveo alla. Nende kogumine jätkub nii nagu siiani on toimunud-avalike kogumiskohtade/ konteineritega.

3. Kas ma saan looduba korraldatud jäätmeveost?

Korraldatud jäätmeveost saate loobuda, kui antud aadressil puudub elu- või äritegevus. Lisaks on suvila puhul võimalik loobuda jäätmeveost hooajati. Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotlemiseks palun pöörduge omavalitsuse poole.

5. Mitu konteinerit peab olema kortermajade juures?
Lisaks segaolmejäätmete konteinerile peab olema eraldi konteiner paberi ja papi jaoks kui kortermajas on vähemalt 5 korterit .

6. Mitu konteinerit peab eramaja omanikul olema?
Eramaja omanikul peab olema 1 segaolmejäätmete konteiner, rohkem konteinereid pole tarvis. Et vedaja saaks selle konteineri tühjendada, ei tohi seal olla ohtlike jäätmeid, probleemtooteid, aia- ja pargijäätmeid ega vanapaberit.  Samuti tuleb eraldi koguda pakendijäätmed, mille äraandmiseks on loodud võimalused avalike kogumiskonteinerite näol.


Infot korradatud jäätmeveo kohta jm jäätmealaste küsimustega palume pöörduda valla keskkonnaspetsialistide poole:

- Margit Juuse           , tel 337 3348; 53024111       e- post: margit.juuse@toila.ee

 

 

Jäätmevdaja Ekovir OÜ kontaktandmed:

Kaasiku 28, 41541, JÕHVI
Tööaeg E-R: 08.00- 17.00 (lõuna 12.00- 13.00)
Telefon: 33 66 726
E-post: ekovir@ekovir.ee
http://www.ekovir.ee/et/

 

Teadmiseks jäätmevaldajatele!

-  Jäätmevedaja (edaspidi vedaja) kohustub tagama eestikeelse klienditeeninduse selliselt, et jäätmevaldajal on võimalik pöörduda korraldatud jäätmeveo teenusega seonduvates küsimustes vedaja poole tel ja e- posti teel tööpäevadel 8.00- 17.00, sealjuures ei tohi jäätmevaldaja e-kirjale vastamise aeg ületada 2 tööpäeva.

-  Vedajal on õigus jätta jäätmemahuti tühjendamata ja rakendada tasu tühisõidu eest, kui mahutisse on pandud jäätmeid, mida sinna panna ei tohi (ohtlikud jäätmed, vedelad jäätmed, tule- ja plahvatusohtlikud jäätmed jms) või kui jäätmevaldaja ei ole võimaldanud juurdepääsu mahutile. Juhul kui vedaja rakendab tasu tühisõidu eest, peab vedaja tegema jäätmemahuti asukohast ja sisust või juurdepääsu takistavatest asjaoludest fotod ning edastama koos vastava pretensiooniga hiljemalt 3 tööpäeva jooksul jäätmevaldajale.

-  Vedajal on õigus küsida lisatasu jäätmekäitluslepingu või veograafiku paberkandjal postitamise eest. Vedajal ei ole õigust küsida tasu jäätmekäitluslepingu, arve, kordusarve või veograafiku väljastamise eest e- posti teel.

-  Kui jäätmevaldaja ei saa vedaja poolt kokkulepitud ajal kvaliteetset teenust, kaasa arvatud asendusteenuse pakkumine 3 tööpäeva jooksul pärast korralise teenuse ärajäämist, on jäätmevaldajal õigus nõuda vedaja süül saamata jäänud teenuse korvamist järgmise korralise teenuse null (0) hinnaga saamise teel koos saamata jäänud teenuse täitmisega.

 

Blanketid

Õigusaktid