Austatud Toila valla elanik!

Kui Sul endal või mõnel Su pereliikmel on toimetulekuraskusi või mureisd, mille osas pole teie pere ise lahendusi leidnud, siis pöördu kindlasti valla sotsiaalspetsialisti poole.

Sotsiaaltoetusi ja teenuseid saavad taotleda valla elanikud, kes ise või kelle pereliikmed on toimetulekuraskustes. Pöörduda ja avaldusi võib esitada vallavalitsuse sotsiaalspetsialistile. vaatame iga juhtumi eraldi läbi, sest pole olemas kahte ühesugust inimest, peret ega muret. Töötame juhtumikorraldusliku metoodika alusel. Meil on olemas informatsioon ja ülevaade ka teistest avalikest teenustest, mis saavad toetada toimetulekut ning asutustest, kus osutatakse sotsiaalteenuseid nii meie maakonnas kui ka mujal riigis.

Sotsiaaltoetused

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on abi osutamine isikutele või perekondadele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks

Määrame ja maksame

 • Riiklikku toimetulekutoetust, mis on rahaline toetus peredele, kelle sissetulekud on alla toimetulekupiiri.
 • Toimetulekutoetust, mida makstakse üksi elavale isikule või pereliikmele, kelle kuu netosissetulek jääb peale eluasemega seonduvate kulude tasumist alla Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiiri; 2016. aasta riiklik toimetuleku piir on 130 eurot esimese pereliikme kohta ja iga järgnev pereliige 104 eurot. Avaldusi saab esitada iga kuu 20. kuupäevani sotsiaalspetsialisti juures.

 

Valla eelarvest makstavad toetused on kehtestatud Toila Vallavolikogu 24.08.2016.a määrusega nr 23 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" ja nende piirmäärad on kehtestatud Toila Vallavalitsuse 13.09.2016.a. määrusega nr 3 "Toila valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad"

 

Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused

 • Sünnitoetus 260,00 eurot
 • Matusetoetus 160,00 eurot

Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused

 • toetus huvialakooli ja lasteaia õppemaksu osaliseks kompenseerimiseks kuni 5,00 eurot lapse kohta kuus
 • toetus kooliaasta alustamisega seotud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks kuni 32,00 eurot lapse kohta aastas
 • toetus koolieelses lasteasutuses lõunasöögi maksumuse osaliseks kompenseerimiseks kuni 1,00 eurot lapse kohta päevas
 • toetus retseptiravimite ning raviteenuste maksumuse osaliseks kompenseerimiseks 100,00 eurot isiku kohta aastas
 • toetus prillide maksumuse osaliseks kompenseerimiseks kuni 50,00 eurot isiku kohta aastas
 • toetus invavahendite soetamise või rendi maksumuse osaliseks kompenseerimiseks kuni 50,00 eurot isiku kohta aasta
 • toetus sotsiaal- ning tervishoiuteenustega seotud sõidukulude kompenseerimiseks kuni 50,00 eurot isiku kohta aastas
 • Toetus küttepuude maksumuse osaliseks kompenseerimiseks kuni 160,00 eurot leibkonna kohta aastas
 • Toetus laste spordi- ja puhkelaagrite ning klassiekskursioonide maksumuse osaliseks kompenseerimiseks kuni 50,00 eurot lapse kohta aastas

Isikliku abivahendi kaart (IAK) on vajalik soodustingimustel abivahendi üürimiseks või ostmiseks.

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uue isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.

Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid) alates 01.01.2016.

Uue IAK saamiseks peab kaardi taotleja esitama Sotsiaalkindlustusametile:
• kehtiva arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2017  väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
• välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul ka koolitõendi;
• klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument

Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole, võttes kaasa kõik vajalikud dokumendid.

Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016

 

Teenused

 • Sotsiaalnõustamine - isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks
 • Proteeside, ortopeediliste ja teiste abivahendite saamisega seonduv
 • Koduteenused - kodustes tingimustes osutatavad teenused, aitamaks isikul harjumuspärases keskkonnas toime tulla
 • Eluasemeteenused - isiku või perekonna eluruumiga kindlustamine juhul, kui seda ei olda võimeline ise tagama
 • Hooldamine perekonnas - isiku hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka hooldatav ei kuulu
 • Hooldamine ja rehabilitatsioon hoolekandeasutuses
 • Toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused