LEADER projektid

2017. a ellu viidud Leader projektid:

 

1. Projekti nimi:  Toila aleviku noorteväljaku rajamine
1.1 projekti maksumus: 29 860,80 eurot
1.2 toetussumma: 26 874,72 eurot
1.3 omafinantseering 2 986,08
1.4 elemendid tarnis ja paigaldas Tommi Play OÜ.

Projekti eesmärk: mitmekülgsete võimalustega noorteväljaku rajamine erinevas vanuses laste ja noorte kehalise aktiivsuse soodustamiseks ning kvaliteetsema elukeskkonna loomine sportimise ja vaba- aja veetmise tingimuste parandamisega.

Projekti elluviimise tulemus:  rajatud on kaasaegne noorteväljak, mida iseloomustab aastaringne vaba ja tasuta kasutamise võimalus, mitmekülgsus ning madala kulu ja töömahuga järelhooldust vajavad kõikidele ohtusnormidele vastavad elemendid.

Rajatud noorteväljakust on kujunenud populaarne vaba- aja veetmise koht, mis soodustab kehalist aktiivsust, värskes õhus viibimist ja mugavat võimalust veeta aktiivselt vaba aega oma kodu lähedal.

Lisainformatsioon:

Piret Aller, Toila Vallavalitsus, heakorraspetsialist

telefon 518 2845, e- post:  piret.aller@toila.ee

 

2. Projekti nimi: Toila vallas toimuvate avalike ürituste jätkusuutlikkuse tagamine läbi valla omandis oleva inventari soetamise
2.1 projekti maksumus: 10 680,00 eurot
2.2 toetussumma 9 612 eurot
2.3 omafinantseering 1 068 eurot
2.4 inventari tarnija(d): V&V Invest OÜ, Evelekt Hulgi OÜ, Culflex Production OÜ

Projekti eesmärk: Toila valla poolt pakutavate kogukonnale mõeldud kultuuriteenuste toimumise jätkusuutlikuse tagamine, kvaliteedi parandamine, läbi välitingimustes kasutatavate pinkide, multifunktsionaalsete valguskettide, välimööbli ja pop-up telgi soetamise. Toila vallavalitsusele on oluline pakutava teenuse kvaliteet ja selle tõstmine, et kasu erinevate külastajate huvigruppide (näiteks lastega pered, eakad, noored) osas oleks tagatud.

Projekti elluviimise tulemus: Toila vallas paraneb kultuuri- ja spordisündmuste kvaliteet, suureneb Toila valla panus vallas tegutsevate MTÜ-de ja seltsingute tegevusse.

Lisainformatsioon:

Peeter Sööt, Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskuse juhataja

telefon: 5306 8323, e- post: peeter.soot@toila.ee

 

 

 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetamine                         

  Projekti nimetus:  Valaste joa trepistiku ja matka-õpperaja rajamine

 Projekti toetuse suurus           339 539,70 EUR

Projekti lühikirjeldus:

Antud projekti eesmärgiks on Valaste joa trepistiku ja matkaõpperaja rajamine, mille käigus luuakse inimestele pääs klindilt mereni ning vaatluskohtadega matkarada läbi pangametsa Ontikani. Õpperada tutvustab klindiplatood (Ontika ja Valaste pank, paljandid, rusukalle, Valaste juga, klindi teke, paljandite geoloogiline struktuur) ning pangametsa (puud, rinne, põõsasrinne, alustaimestik, samblad, samblikud).

Projekti otsene eesmärk: säilitada ja eksponeerida märkimisväärset Eesti loodust -Balti klindi üht esinduslikumat osa piirkonnale iseloomulikku klindiplatood, pangametsa ja võimaldada tutvuda metsaökosüsteemi looduslikku protsessiga; rajada Valaste trepistik ning matka-õpperada koos infostendide ja infotahvlitega. Valaste joa trepistiku ja matka -õpperaja arendustegevuse tulemusena suurendatakse kvaliteetse vaba aja veetmise võimalusi ja turismitoodete valikut piirkonnas. Arendustööde tulemusena kujuneb Valaste joast atraktiivne turismi tõmbekeskus.

Tulemused:

-         Aastaks 2018 on Valaste joa külastajate arv suurenenud 30 000 inimest

-         Aastaks 2018 on giidiga matkarada kasutanud vähemalt 1200 matkajat

-         Aastaks 2018 on loodud 2 uut töökohta ning suurenenud on valla tulubaas

-         On loodud kvaliteetne vaba aja veetmise võimalus, mis suurendab külastaja haritust ja teadvustab looduspärandi- klindiplatoo ja pangametsa unikaalsust ja annab võimaluse looduspärandiga tutvuda.

-         Vastavalt ehitusprojektile on rajatud Valaste trepistik ja matka -õpperada koos infostendite ja tahvlitega - Turistide piirkonnas viibimise aeg on pikenenud 2 - 3 tunni võrra Otsese eesmärgi saavutamiseks on vajalik vastavalt ehitusprojektile rajada Valaste joa trepistik ja matka-õpperada koos infostendide ja tahvlitega. )

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

                        Ida-Virumaa säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine

Projekti nimetus: Järve küla jalg- ja jalgrattatee rajamine

Toetuse suurus 176 815,35 EUR

Projekti lühikirjeldus:

Projektiga rajatakse 960 m pikkune kergliiklustee Järve külasse Kohtla vald ühendades Kohtla valla Järve küla, Kohtla-Järve linna Põhja mikrorajooni olemasoleva Jõhvi – Kohtla-Järve kergliiklusteega.

Eesmärgid ja oodatavad tulemused

Linnapiirkonna strateegia eesmärgiks on aktiivselt kasutatav rekreatiivne ressurss. Antud projekt tagab parema Kohtla-Järve- Jõhvi vahelise kergliiklustee kasutamise elanikele ning laiendab oluliselt rekreatsiooniala, aitab kaasa tervislike eluviiside parendamisse, samuti parandab nii saavutus- kui harrastussportlaste tervislike ja kvaliteetseid liikumisvõimalusi. Rajatava kergliiklustee pikkus on 960 meetrit. Strateegia p4.4 alaeesmärk on Linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustik ühendab linnapiirkonna suuremaid asumeid ja linnapiirkonnas paiknevaid rekreatsioonialasid. Projektiga rajatav kergliiklustee täidab selle eesmärgi, ühendades Kohtla valla Järve küla, Kohtla-Järve linna Põhja mikrorajooni olemasoleva Jõhvi – Kohtla-Järve kergliiklusteega.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Projekti nimetus: Saka Rahvamaja põrandate soojustamine ja rekonstrueerimine

Toetuse suurus:

32 000,00  EUR

 

Projekti lühikirjeldus:

Projekti käigus rekonstrueeritakse ja soojustatakse Saka rahvamaja ja eesruumide põrand.

Eesmärgid ja oodatavad tulemused

Parandada Saka rahvamaja üldist ehituslikku seisundit, luua paremad tingimused inimestele, kes osalevad rahvamajas tegutsevates ringides ja üritustel ning kasutavad muid huvitegevusi oma vaba aja sisustamiseks. Toob rohkem rahvast osalema erinevates ringides, tõuseb üldine elukvaliteet.