Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 9. istung toimub kolmapäeval, 23. mail 2018.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord: 

1. Kohtla-Nõmme lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
2. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks loa andmine (Toila valla tänavavalgustuse hooldustööd 2018-2020)
3. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Suuretamme kinnistu, Voka külas)
4. Toila valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
5. Vallavara hulka kuuluvatest nõuetest loobumine (SA Eesti Kaevandusmuuseum)
6. Vallavara võõrandamine (garaažid, K-Nõmmel)
7. AS Uikala Prügila aktsiate võõrandamine

   *************** **************** *************** *******************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 8. istung toimub kolmapäeval, 18. aprillil 2018.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord: 

1. Määruse eelnõu "Toila vallavara valitsemise kord"
2. Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine
3. Toila valla koolide hoolekogudesse volikogu esindaja nimetamine
4. Muud küsimused

     ************** *************** ************* *****************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 7. istung toimub kolmapäeval, 21. märtsil 2018.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord: 
1. Arupärimisele vastamine
2. Toila Vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse ümberkorraldamine
3. Toila valla 2018 eelarve projekti II lugemine ja vastuvõtmine, eelarve, seletuskiri
4. Toila valla põhimäärus
5. Üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja kord
6. Täiealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord
7. Koduteenuse osutamise tingimused ja kord
8. Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord
9. Ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid
10. Toila Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
11. Muud küsimused 

 

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 6. istung toimub kolmapäeval, 21. veebruaril 2018.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord: 
1. Toila valla uue arengukava koostamise algatamine (2018 – 2023)
2. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks loa andmine (valla haljasalad)
3. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine
4. Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord
5. Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine
6. Muud küsimused  

 

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 5. istung toimub kolmapäeval, 24. jaanuaril 2018.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:

1.  Toila Vallavalitsuse liikme kinnitamine

2. Toila valla 2018 aasta eelarve projekti I lugemineeelarveseletuskiri

3. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu  Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande vastuvõtminematerjalid    

4. Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi kulude piirmäärad, võrdlustabel

5. Ühinenud kohalike omavalitsuse üksuste kehtivate ehitusmääruste kehtetuks tunnistamine (Toila, Kohtla-Nõmme) 

6. Audiitori määramine (Toila, Kohtla-Nõmme) 

7. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus

8. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule ja volikogusse

9. Toila Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

10. Muud küsimused

 

                    ***********************  *****************************  ********************************

 

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 4. istung toimub kolmapäeval, 20. detsembril 2017.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord: 
1. Maamaksumäära kehtestamine
2. Kohtla valla 2017 aasta II lisaeelarve vastuvõtmineselgitus
3. Nõusoleku andmine vee erikasutusloa taotlusele (OÜ Järve Biopuhastus)taotlus
4. Toila valla esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
5. Toila Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
6. Toila Vallavalitsuse palgajuhendi kehtestamine
7. Muud küsimused
7.1. Informatsioon kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu  Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi kohta

      ***********************   ***********************  *******************************  *******************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 3. istung toimub kolmapäeval, 29. novembril 2017.a. algusega kell 14.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:
1. Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord
2. Volikogu esimehele hüvituse määramine
3. Volikogu aseesimehele hüvituse määramine
4. Vallavanema valimine
5. Vallavanemale töötasu määramine
6. Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine
7. Toila Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
8. Toila Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
9. Toila Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
10. Hüvitiste maksmine
11. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elektrilevi OÜ, Toila vallale kuuluv kinnistu Kanarbiku, asukohaga Kohtla-Nõmme alev, Toila vald) Lisa 1Lisa 2
12. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Eesti Lairiba Arenduse SA, Toila vallale kuuluvad kinnistud Kohtla-Nõmme alevis Toila vallas – Pargi tn 2, Sügise tänav L1, Tähe tänav, Jaama tn 34, Kooli tn 6, Kooli tn 9, Sügise tänav)Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3, Lisa 4, Lisa 5, Lisa 6, Lisa 7.
13. Kohtla valla 2017.a. eelarve kulude ümbertõstmistest
14. Muud küsimused

 

  ************************** **************************** ************************* ***************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 2 istung toimub kolmapäeval, 08. novembril 2017.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:

1. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine
2. Toila valla ametiasutuse – Toila Vallavolikogu Kantselei – moodustamine
3. Toila Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
4. Toila Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
5. Muud küsimused