Toila Vallavolikogu VII koosseisu 46 istung toimub kolmapäeval, 04. oktoobril 2017.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:
1. Toila valla 2017.aasta lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmineLisaeelarve
2. Valitsuse liikmetele hüvitise maksmine
3. Muud küsimused 

                    ************************  *****************************  *****************************

Toila Vallavolikogu VII koosseisu 45 istung, toimub kolmapäeval, 20. septembril 2017.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:
1. Toila valla põhimääruse eelnõu teine lugemine ja kehtestamine
2. Toila valla 2017.aasta lisaeelarve eelnõu esimene lugemine,  lisaeelarve
3. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule
4. Vallavara võõrandamine, eelnõu 1, eelnõu 2
5. Muud küsimused

                            ************************   ***********************   ***************************

Toila Vallavolikogu VII koosseisu 44 istung, toimub kolmapäeval, 23. augustil 2017.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:
1. Toila valla põhimääruse eelnõu esimene lugemine,  Lisa
2. Toila valla, Kohtla valla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemislepingu muutmine
3. Muud küsimused

                 ***************************  *************************  **************************

Toila Vallavolikogu VII koosseisu 43 istung, toimub kolmapäeval, 21. juunil 2017.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:
1. Toila valla 2016.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

2. MTÜ Ida-Virumaa Ühistranspordikeskuse asutamisel osalemine

3. Toila valla valimiskomisjoni moodustamine

4. Muud küsimused

                                *********************  *******************  **********************

Toila Vallavolikogu VII koosseisu 42. istung, toimub kolmapäeval, 31. mail 2017.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:

1. Toila Vallavolikogu 19.03.2014.a. määruse nr 5 "Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise loa väljastamise kord  Toila vallas" kehtetuks tunnistamine
2. Toila Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine

                        ****************************   *****************  *************************

 Toila Vallavolikogu VII koosseisu 41. istung, toimub kolmapäeval, 26. aprillil 2017.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:
1. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks loa andmine (korraldatud jäätmevedu)
2. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks loa andmine (teede hooldus)
3. Vallavanemale töötasu määramine
4. Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine
5. Arvamuse esitamine  Vabariigi Valitsuse ettepanekule ehk Vabariigi Valitsuse määruse „Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla, Mäetaguse valla, Toila valla ja Tudulinna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõule.
6. Muud küsimused  

 

                                      ************************   ***********************  *******************

Toila Vallavolikogu VII koosseisu 40. istung, toimub kolmapäeval, 22. märtsil 2017.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:
1. Toila valla 2017.aasta eelarve projekti III lugemine ja vastuvõtmine, eelarve projekt, eelarve seletuskiri
2. AS Toila V.V. põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine, põhikiri
3. Muud küsimused

                               **********************  ******************  **********************

Toila Vallavolikogu VII koosseisu 39. istung, toimub kolmapäeval, 22. veebruaril 2017.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:
1.  Toila valla ja Sillamäe linna vahelise piiri korrigeerimise taotlemine
2. Toila valla 2017.aasta eelarve projekti II lugemine, eelarve, seletuskiri
3. Muud küsimused

                               *****************   *******************   ************************

Toila Vallavolikogu VII koosseisu 38. istung, toimub kolmapäeval, 25. jaanuaril 2017.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Maarja, Vaivina k), asendiplaan
2. Audiitori määramine
3. 
Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri
4. Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
5. Muud küsimused

                                     *********************  *************************  *************************

Toila Vallavolikogu VII koosseisu 37. istung, toimub kolmapäeval, 28. detsembril 2016.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:
1. Toila valla eelarvestrateegia 2017-2021,     Lisa - Eelarvestrateegia
2. Toila valla 2017 aasta eelarve projekti I lugemine, Lisa 1 - Tulud,  Lisa 2 - Kulud
3. Vallavara mahakandmine
4. Toila valla Spordi- ja kultuurikeskuse põhimäärus
5. Toila valla valimiskomisjoni moodustamine
6. Valitsuse liikmetele hüvitise maksmine
7. Muud küsimused

                               **********************************************************

Toila Vallavolikogu VII koosseisu 36. istung, toimub kolmapäeval, 30. novembril 2016.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:

1. Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine

2. Toila vallas, Altkülas, Viljatalu ja Viljamaa maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine,

3. Spordi- ja Kultuurikeskuse ning Voka Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine

4. Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemislepingu kinnitamine ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

5. Muud küsimused  

                                               ***************************************

Toila Vallavolikogu VII koosseisu erakorraline istung, toimub kolmapäeval, 26. oktoobril 2016.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:

1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste lõpetamine 

                                                         **************************************

Toila Vallavolikogu VII koosseisu 33. istung, toimub kolmapäeval, 19. oktoobril 2016.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:

1. Toila valla ja Sillamäe linna piiride muutmise algatamisega nõustumine

2. Toila valla jäätmekava 2016-2021

3. Toila valla teehoiukava 2017-2021

4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

5. Muud küsimused

                                                     *******************************************

Toila Vallavolikogu VII koosseisu 33. istung, toimub kolmapäeval, 14. septembril 2016.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:

1. Vabariigi Presidendi valimiskogusse esindaja valimine

2. Jõhvi valla, Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla, Mäetaguse valla ja Toila valla ühinemislepingu projekti I lugemine ja avalikustamisele suunamine,  LISA

3. Muud küsimused

                                                           *************************************

Toila Vallavolikogu VII koosseisu 31. istung, toimub kolmapäeval, 15. juunil 2016.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord: 

1. Toila valla 2015.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine  

2. Vallavara võõrandamine (3/4 kinnistust Pikk tn 64 Toila)

3. Muud küsimused 

                                             ******************************************

Toila Vallavolikogu VII koosseisu 30. istung, toimub kolmapäeval, 18. mail 2016.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:

1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (haljasala),   Lisa

2. Muud küsimused

 

Toila Vallavolikogu VII koosseisu 29. istung, toimub kolmapäeval, 20. aprillil 2016.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:

1. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks loa andmine (Toila valla koolibussi teenuse ost 2017-2019)

2. Ühinemisläbirääkimisteks esindajate määramine
3. Revisjonikomisjoni esimehe valimine

4. Muud küsimused

 

 

Toila Vallavolikogu VII koosseisu 28. istung, toimub kolmapäeval, 23. märtsil 2016.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:

1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Aia tn, Voka), Lisa

2. Lastekaitseseadusest ja sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

3. Sotsiaalhoolekande seaduse alisel kehtestaud Toila Vallavolikogu määruste muutmine

4. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks loa andmine (Toila valla haljasalade hooldamine 2016-2017)

5. Toila valla eelarve reservfondi kasutamise kord

6. Toila valla 2016.aasta eelarve projekti II lugemine ja vastuvõtmine,   Lisa  2016 eelarve

7. Toila valla arengukava 2016-2020 kinnitamine,  Lisa Arengukava

8. Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevusakava kinnitamine,  

         Lisa Tegevuskava

9. Toila valla aunimetuste andmine

 

 

Toila Vallavolikogu VII koosseisu 27. istung, toimub neljapäeval, 25. veebruaril 2016.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:
1. Audiitori määramine
2. Liisingulepingute pikendamiseks nõusoleku andmine
3. Revisjonikomisjoni esimehe valimine
4. Muud küsimused  

 

Toila Vallavolikogu VII koosseisu 26. istung, toimub kolmapäeval, 27. jaanuaril 2016.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:

1. Toila valla 2016.a. eelarve projekt
2. Ülevaade Toila valla arengukava 2016-2020 muutmise hetkeseisust
3. Ühinemisläbirääkimiste algatamine
4. Muud küsimused