Hajaasustuse programm 2018

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 09.04 - 11.06.2018. Programmi kaudu on rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Toila vald eelistab projektide hindamisel vee- ja kanalisatsiooniprojekte, kuna peab seda suurimaks kitsaskohaks valla hajaasustusega piirkondades. Projektide teostamisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Programmi tingimused:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2019;
  • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

(!) Toetust saavad taotleda vaid majapidamised/isikud, kelle elamu asub hajaasustusega piirkonnas.  Tiheasustusalal, s.o. ka asulates paiknevatele elamutele ei ole võimalik toetust taotleda.

Vajalikud dokumendid:

Täiendavad taustinfot kirjeldavad materjalid asuvad EAS-i veebilehel
https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Programmi koordinaator Toila vallas on arendusnõunik Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee, +372 520 9403.