___________________________________________________________

Jõe tn 7 ja 7a detailplaneeringu algatamine
Toila Vallavalitsuse 04. oktoober 2016 korraldusega nr 171 „Toila vallas, Toila alevikus, Jõe tn 7 ja 7a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" algatati Toila vallas, Toila alevikus, Jõe tn 7 kinnistu (katastritunnus 80206:001:0317, reg. nr. 3644208, maa sihtotstarve ärimaa 100%,  pindala 15939 m²)  ja Jõe tn 7a kinnistu  (katastritunnus 80206:001:0318, reg. nr. 5036308, maa sihtotstarve ärimaa 100%,  pindala 6047 m²)  ning lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala on osaliselt hoonestatud.
Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Toila valla üldplaneeringuga (kehtestatud Toila Vallavolikogu  28.10.2005.a. määrusega nr 1).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on  majutus- ning puhkehoonetele  hoonestusalade määramine, krundi ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, ehitise ehituslike tingimuste määramine, ehitise arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kuja määramine, kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine,  müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ja insolatsioonitingimusi ning muid keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine, servituutide seadmise ja olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vajaduse märkimine ja põhjendatud juhul nendele ehitistele tingimuste seadmine, mille ehitamiseks ei ole detailplaneeringu koostamine nõutav.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes ei algatata, sest  kavandatav tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara, planeeringuga ei kavandata tegevusi mis avaldavad negatiivset mõju olemasolevale aleviku keskkonnale, planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte.       
Detailplaneeringu korraldaja ja kehtestaja on Toila Vallavalitsus.                                      Detailplaneeringu eskiislahenduse arutelu toimub 09.11.2016.a.  kell 15:00 Toila vallamajas aadressil Pikk 13a Toila alevik Toila vald.
Informatsioon detailplaneeringu kohta: Toila  valla veebilehel www.toila.ee ja Toila valla maakorraldaja Hannes Kohtring tel 336 9546. E-post: hannes.kohtring@toila.ee

___________________________________________________________

Jõe tn 12 detailplaneeringu kehtestamine

Toila Vallavalitsus kestestas 01.11.2016 korraldusega nr 189 Toila vallas, Toila alevikus, Jõe tn 12 detailplaneeringu.

Detailplaneering algatati Toila Vallavalitsuse 10.11.2014 korraldusega nr 222. Planeering hõlmab Jõe tn 12 kinnistut (katastritunnus 80206:001:0215, reg nr 2340408, maa sihtotstarve - 100% tootmismaa, pindala 69 364 m2). Toetudes Alkranel OÜ poolt koostatud Jõe tn 12 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangule, keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei algatatud.

Detailplaneering on kooskõlas Toila Vallavolikogu 28.10.2005.a. määrusega nr 1 kehtestatud Toila valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on lahendatud tootmise laiendamine, krundile ehitusõiguse määramine, uute hoonestusalade määramine, liikluskorraldus ja parkimise määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, ehitise olulisemate arhidektuurinõuete seadmine ja keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeringuala on osaliselt hoonestatud.

Toila Vallavalitsuse 03.11.2015 korraldusega nr 193 on Jõe tn 12 detailplaneering vastu võetud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 30.11.2015 - 14.12.2015. Avaliku väljapaneku käigus esitatud vastuväited ja ettepanekud on lahendatud.

Informatsioon detailplaneeringu kohta: maakorraldaja Hannes Kohtring, hannes.kohtring@toila.ee

___________________________________________________________

Ranna tn 12 detailplaneeringu kehtestamine

Toila Vallavalitsuse 27.10.2014 korraldusega nr 210 "Toila aleviku Ranna tn 12 krundi detailplaneeringu kehtestamine" kehtestati Ranna tn 12 detailplaneering.

Toila Vallavalitsuse 10.03.2014 korraldusega nr 47 "Toila vallas, Toila alevikus, Ranna tn 12 detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" algatati Toila vallas, Toila alevikus Ranna tn 12 kinnistu- ja detailplaneering.

Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks on kinnitatud Toila Vallavalitsuse 24.03.2014 korraldusega nr 64. Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine ja avalik arutelu toimus 16.04.2014 Toila vallamajas aadressil Pikk 13a. Toila Vallavalitsus võttis 18.08.2014 korraldusega nr 165 detailplaneeringu vastu ning suunas avalikule väljapanekule. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.

Detailplaneering on kooskõlas Toila vallavolikogu 28.10.2005 määrusega nr 1 kehtestatud valla üldplaneeringuga. OÜ Ait Projekt`i poolt koostatud detailplaneeringus on lahendatud Ranna tn 12 kinnistul ehitusõiguse määramine, uute hoonestusalade paiknemine, liikluskorraldus ja parkimine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste paiknemine ning ehitiste olulisemad arhidektuurinõuded.

Informatsioon detailplaneeringu kohta: maakorraldaja Hannes Kohtring, hannes.kohtring@toila.ee

___________________________________________________________

Altküla külas Viljamaa ja Viljatalu maaüksuste detailplaneering

Toila Vallavolikogu kehtestas 30.11.2016 otsusega nr 91 Toila vallas Altküla külas Viljamaa  ja Viljatalu maaüksuste detailplaneeringu.

Detailplaneering algatati Toila Vallavolikogu 24.09.2014 otsusega nr 39. Detailplaneering hõlmabToila vallas, Altkülas Viljatalu (elamumaa, katastritunnus 80201:001:0465, kinnistu nr 4169608, pindala 15929 m²) ja Viljamaa  (maatulundusmaa, katastritunnus 80201:001:0520, kinnistu nr 3282208, pindala 13383 m²) kinnistuid.

Kristi Jõemetsa poolt 15.08.2014 poolt koostatud Viljamaa ja Viljatalu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise eelhinnangu tulemusena detailplaneeringule keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei algatatud.

Detailplaneering on edasiarendus Toila Vallavolikogu 18.10.2006.a. otsusega nr 63 kehtestatud Viljatalu maaüksuse detailplaneeringule. Detailplaneering muudab Toila Vallavolikogu 28.10.2005.a. määrusega nr 1 kehtestatud Toila valla Üldplaneeringut.

Detailplaneeringuga on lahendatud eramute rajamine, maa sihtotstarbe muutmine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine, liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, arhitektuurinõuete seadmine, keskkonna- ja riskialaste aspektide, servituutide ja muude kitsenduste määramine.

Planeeringuala on osaliselt hoonestatud.

Toila Vallavalitsuse 28.06.2016 korraldusega nr 129 on detailplaneering vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus 18.07.2015 – 12.08.2016. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud.

 

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Toila Valla veebilehel.

 

Informatsioon detailplaneeringu kohta:

Toila valla maakorraldaja Hannes Kohtring tel 3369 546 hannes.kohtring@toila.ee

 

___________________________________________________________

Toila SPA puhkekeskuse detailplaneering

Toila Vallavalitsus kehtestas 17.03.2016 korraldusega nr 45  Toila SPA puhkekeskuse detailplaneeringu. Detailplaneering on kooskõlas Toila Vallavolikogu 28.10.2005.a. määrusega nr 1 kehtestatud Toila valla üldplaneeringuga.
Detailplaneering algatati Toila Vallavalitsuse 29.04.2013 korraldusega nr 124. Planeering hõlmab Toila vallas Toila alevikus  Ranna tn13 (katastritunnus 80206:001:0134, reg nr 3696608, maa sihtotstarve Ärimaa 100%,  pindala 13987 m²), Ranna tn 15 (katastritunnus 80206:001:0334, reg nr 4607308, maa sihtotstarve Riigikaitsemaa 100%,  pindala 14683 m²), Ranna tn 21 (katastritunnus 80206:001:0335, reg nr 4607408, maa sihtotstarve Riigikaitsemaa 100%,  pindala 15433 m²), Ranna tn 21a (katastritunnus 80206:001:0336, reg nr 4607208, maa sihtotstarve Elamumaa100%,  pindala 2700m²),  ja Sadama tee L1 (katastritunnus 80206:001:0338, reg nr 1212108, maa sihtotstarve Transpordimaa 100%,  pindala 5204m²) kokku 5,2 ha.. Detailplaneeringu eesmärgiks on puhkeküla rajamine, maa sihtotstarvete muutmine, uute katastriüksuste moodustamine, hoonestusalade määramine, liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine, ehitise olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, servituutide vajaduse määramine ja keskonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Toila SPA puhkekeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud kuna planeeringu elluviimisega ei kaasne keskkonnamõju Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks on kinnitatud Toila Vallavalitsuse 20.05.2013.a. korraldusega nr 130.
Planeeringuala on osaliselt hoonestatud.
Toila Vallavalitsuse19.01.2016 korraldusega nr 13 on Toila SPA puhkekeskuse detailplaneering vastu võetud. Detailplanneeringu avalik väljapanek toimus 15.02.2016 – 29.02.2013. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.

___________________________________________________________

Tiigi 5 Voka detailplaneering

___________________________________________________________

Vahtra kinnistu detailplaneering

Toila vallas Vaivina külas Vahtra kinnistu detailplaneering kehtestati Toila Vallavalitsuse 27.10.2014 korraldusega nr 211 „Vahtra kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"
Toila Vallavalitsus  algatas 30.10.2006 korraldusega nr 534 "Detailplaneeringu koostamise algatamine lihtsustatud korras" Toila vallas Vaivina külas Vahtra kinnistul (katastritunnus 80201:002:0081, reg nr 1827808, pindala 9598 m², maakasutuse sihtotstarve elamumaa) lihtsustatud korras detailplaneeringu koostamise. OÜ TGK GEO poolt koostatud detailplaneeringuga on lahendatud  kinnistu jagamine kaheks eraldiseisvaks kinnistuks, hoonestusalad ja  juurdepääsuteede paigutus. 23.04.2014 esitas kinnistu uus omanik avalduse planeeringu menetluse jätkamiseks ja muudatuste tegemiseks.  
Detailplaneering on kooskõlas Toila vallavolikogu 28.10.2005.a. määrusega nr 1 kehtestatud Toila valla üldplaneeringuga.
Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Toila Valla veebikehel.

___________________________________________________________

Teade kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest

Toila Vallavolikogu 26. veebruari 2014.a. otsusega nr 27 "Jõe tn 12 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine" tunnistati kehtetuks Toila Vallavolikogu 21.09.2011 otsusega nr 75 kehtestatud Jõe tn 12 kinnistu detailplaneering.

___________________________________________________________

Pikk tn 41 Toila detailplaneering

___________________________________________________________

Metsapargi (Voka) detailplaneering

___________________________________________________________

Kivi tn (Toila) detailplaneering

___________________________________________________________