Toila valla arengukava 2014 - 2020

Toila valla arengukava on peamine alus valla kui kohaliku omavalitsuse ühiselu korraldamisel. „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" (KOKS) paragrahvi 37 lõige 1 järgi peab vallal olema arengukava vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks. Juhul kui vallal on kolmest aastast pikemaajalisi varalisi kohustusi või neid plaanitakse pikemaks perioodiks, peab arengukava olema kavandatud selleks perioodiks.
Kehtiv eelmine arengukava oli koostatud aastateks 2010 – 2017. Praeguseks on valla tulude-kulude baas teinud läbi muutusi ning samuti on muutunud valla eelarve planeerimise põhimõtted (muutused maksusüsteemis, eelarvestrateegial põhinev planeerimine jm). See on loonud vajaduse uuendada valla arengukava perioodiks 2014 – 2020.
Arengukava on põhiline valla arengut strateegilisel tasandil suunav dokument, mis on aluseks valla poolt tehtavatele investeerimisotsustele ning rakendatavatele arengusuundadele. Valla eelarve vastuvõtmine peab olema kooskõlas valla arengukavaga samuti kui laenukohustuste võtmine valla poolt.

Toila valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava

 

Toila valla terviseprofiil

Toila valla terviseprofiili koostamise eesmärgiks on anda ülevaade vallas elavate inimeste tervise hetkeolukorrast ja tervisemõjuritest, mis võimaldaks planeerida edasisi rahvatervise
arendamiseks tehtavaid investeeringuid, sh nii inimestesse kui füüsilisse elukeskkonda tehtavad investeeringud.