Toila valla arengukava 2018-2030 koostamine

Toila Vallavolikogu otsusega 21.02.2018 nr 27 algatati haldusreformi järgselt moodustunud Toila valla arengukava koostamine perioodiks 2018 - 2030. Arengukava koostamise juhtrühm moodustub volikogu esi- ja aseesimehest, volikogu komisjonide esimeestest ning vallavalitsuse liikmetest. Arengukava koostamisse on kaasatud Cumulus Consulting OÜ esindaja Mihkel Laan (mihkel.laan@cumulus.ee) ning valla poolt koordineerib kava koostamist arendusnõunik Mehis Luus (mehis.luus@toila.ee).

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 1 kohaselt peab igal omavalitsusüksusel olema arengukava ja eelarvestrateegia, kus määratletakse omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärgid ning eesmärkide saavutamiseks kavandatavad tegevused.

Protsessi esialgne ajakava

 • Esimene juhtrühma koosolek (ootused, protsess, fookused), 15.06.18
 • Veebipõhise küsitluse läbiviimine, 01.-31.07.18
 • Töö olemasolevate dokumentidega, toimekeskkonna analüüs, juuni-august
 • Valdkondlikud töökoosolekud, jooksvalt
 • Valdkondlikud avalikud arutelud - nn Arengupäev (eesmärgid ja tegevused), 06.08.18 kell 09:00-16:00 Voka Rahvamajas
 • Avatud Arenguseminar (strateegia ja tegevused), 23.08.18 kell 16:00-19:00 Kohtla-Nõmme Rahvamajas
 • Teine juhtrühma koosolek (strateegia ja tegevused), 30.08.18 kell 15:00-17:00, Kukruse mõisas
 • Arengukava eelnõu koostamine, september
 • Eelnõu täpsustamine/menetlemine, september-oktoober

Valdkondlikud võtmeteemad:

 • Haridus ja noorsootöö
 • Kultuur, sport ja vaba aeg
 • Sotsiaal- ja tervishoid
 • Taristu ja kommunaalmajandus
 • Ettevõtlus ja turism
 • Juhtimine

Perioodil 01.-31.07.18 toimub elanikkonna jt huvitatud isikute kaasamine läbi veebipõhise küsitluse, mis keskendub sellele, mida konkreetset tuleks teha eelpool nimetatud valdkondades. Küsitluses saab osaleda aadressil https://www.surveymonkey.com/r/Toila2030