Hajaasustuse programm 2017

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkonades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkonades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toila vald keskendub programmi raames üksnes vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisele hajaasustusega piirkondades.

Taotluste hiliseim esitamise tähtaeg on 09.06.2017.

Dokumendid

Taotlused tuleb esitada Toila Vallavalitsusele, saates need aadressil toilavv@toila.ee või tuues paberkandjal allkirjastatud taotlusvormid aadressile Pikk 13a, 41702 Toila.

Hindamine. Nõuetele vastavaid taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud, vähemalt viiest liikmest koosnev komisjon, mille koosseis avaldatakse käesoleval lehel hiljemalt 2 nädala jooksul pärast taotlusvooru väljakuulutamist. Komisjon hindab taotlusi EAS-i poolt koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeirume: 1) investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus, 2) kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv, 3) taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta, 4) leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Hajaasustuse programmi taotluste menetlemiseks ja hindamiseks on Toila Vallavalitsus moodustanud komisjoni, vt korraldust ja komisjoni liikmeid SIIT!

Ehituslubade ja -teatiste esitamiseks ja esitamisega seotud nõu saamiseks pöörduda Toila valla maakorraldaja Hannes Kohtring poole - hannes.kohtring@toila.ee, +372 336 9546.

Finantseerimislepingutega seotud küsimustes Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee, +372 520 9403.

Toila vallale laekus kokku 11 taotlust vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks. Toetust otsustati eraldada 5 taotlusele ning 6 taotlust jäid hindamistulemuste ja vahendite lõppemise tõttu rahuldamata, vt Toila Vallavalitsuse korraldus 27. juuni 2017 nr 94. Komisjon eelistas lastega peresid (majapidamisi), kus kasusaajate hulk on suurem ning otsustas eraldada täiendava summa valla eelarvest, et kõik taotluse esitanud lastega pered saaksid toetuse abil vee- ja kanalisatsioonisüsteemid välja ehitada.

6 taotlust jäi rahuldamata toetusvahendite lõppemise, madalamate hindepunktide ja Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokumendi põhimõtetele mittevastamise tõttu, vt komisjoni 27.06.2017 protokoll!

 

Hajaasustuse programm 2016

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toila vald keskendub programmi raames vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisele hajaasustusega piirkondades.

Hajaasustuse programmi taotluste menetlemiseks ja hindamiseks on Toila Vallavalitsus moodustanud komisjoni, vt korraldust ja komisjoni liikmeid SIIT!

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjas nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument", mis on kättesaadav EAS-i http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ ja Ida-Viru Maavalitsuse (http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel.  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot ning toetuse osakaal võib moodustada maksimaalselt 66,66% projekti kogumahust, vt Arvutamise abimeest!

Dokumendid

Toila vallale laekus kokku 11 taotlust vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks. Toetust otsustati eraldada 9 taotlusele ning 3 taotlust jäid hindamistulemuste ja vahendite lõppemise tõttu rahuldamata, vt Toila Vallavalitsuse korraldus 12. juuli 2016 nr 141.

Positiivse otsuse saanud taotlejatega sõlmib Toila Vallavalitsus finantseerimislepingu, kui kõik tööde alustamisega seotud tingimused (ehitusluba, ehitusteatis jm vajalik) on täidetud.

Ehituslubade ja -teatiste esitamiseks ja esitamisega seotud nõu saamiseks pöörduda Toila valla maakorraldaja Hannes Kohtring poole - hannes.kohtring@toila.ee, +372 336 9546.

Finantseerimislepingutega seotud küsimustes Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee, +372 520 9403.